Paviljongissa 1.8.2022 ravintolatoimijana aloittava Food&Events Tapahtumaravintolat on saanut Suomen luonnonsuojeluliiton myöntämän Ekokompassi-ympäristösertifikaatin. Se myönnetään yrityksille, jotka ymmärtävät ympäristölainsäädännön, tunnistavat omat ympäristövaikutuksensa ja ovat näiden pohjalta luoneet kattavan ympäristöohjelman tavoitteineen ja toimenpiteineen, ja nämä toimenpiteet on auditoitu virallisen Ekokompassi-auditoijan toimesta.

Food&Events Tapahtumaravintolat on sitoutunut toiminnassaan rakentamaan kestäviä tapahtumia ja luomaan vastuullisia tarinoita, joista asiakkaat, kumppanit ja sidosryhmät pääsevät nauttimaan. Ekokompassi-ympäristösertifikaatin saaminen on osoitus tämän työn tuloksellisuudesta, sekä siitä, että työtä tullaan jatkamaan johdonmukaisesti.

”Ympäristöohjelman myötä Food&Events Tapahtumaravintolat pystyy yhä paremmin tukemaan ympäristötavoitteiden toteutumista”, kertoo ketjujohtaja Kristian Helanne, ja jatkaa: “Sertifikaatti osoittaa, että meillä on selkeät toimintamallit ja kriteeristö, mistä on apua niin asiakkaille kuin tapahtumanjärjestäjille.”

Sertifikaatin mukaista työtä tehdään jatkuvasti

Food&Events Tapahtumaravintolat on tehnyt huomattavan määrän selvitystyötä oman toimintansa lähtötason luotettavuuden arvioimiseksi, tavoitteiden asettamiseksi ja mittareiden määrittämiseksi. Tämä on selkeyttänyt sitä, mistä on lähdetty liikkeelle ja minne toimintaa viedään.

”Ympäristöohjelman rakentaminen on auttanut meitä syvemmin ymmärtämään toimintamme ympäristövaikutuksia ja sitä, miten voimme niihin vaikuttaa”, sanoo Suomen Kansallisooppera ja -baletin ravintolatoimenpäällikkö Noora Luojus, joka oli mukana rakentamassa ohjelmaa.

Tunnistettuja kehittämiskohteita olivat jätteet, materiaalinkäyttö, viestintä ja vaikuttaminen. Tavoitteiden asettamiseksi ja muutosten seuraamiseksi ympäristöjärjestelmän mukaiseen työhön on sisältynyt hävikin seurannan kehittämistä ja kierrätysasteen parantamiseksi tehtyä eri jätelajien seurantaa. Lisäksi on kartoitettu sisäisiä ja ulkoisia vaikutusmahdollisuuksia; eli arvioitu, mihin on mahdollista vaikuttaa suoraan ja mihin välillisesti. Tähän on sisältynyt myös suunnitelman laatiminen vaikuttamisviestinnän kehittämiseksi.

Ympäristöasioiden huomioiminen on yhteinen tavoite

Ympäristöasiat on otettu osaksi ravintolaliiketoiminnan arkea. Tämä tarkoittaa asioiden säännönmukaista käsittelyä kokouksissa ja palavereissa sekä niiden tuomista mukaan kiinteäksi osaksi erilaisten tapahtumien suunnittelua ja töiden toteuttamisessa edellytettyä viestintää. Käyttämillämme raaka-aineilla on suurin ympäristövaikutus toiminnassamme. Tästä syystä hävikin minimointi ja toiminnan ennustaminen yhteistyössä kumppaneidemme kanssa on ensi arvoisen tärkeää. Lisäksi haluamme tarjota aina ympäristöystävällisempiä kasvisvaihtoehtoja asiakkaillemme.

”Näemme, miten ympäristöohjelma auttaa Food&Events Tapahtumaravintoloita kehittämään yhdessä ympäristötyötä samaan suuntaan, vaikka tapahtumien luonne halleilla ja areenoilla on erilaista kuin esimerkiksi kulttuuritaloissa. Tästä on hyötyä meille kaikille”, toteaa Helsingin jäähallin ravintolatoimenpäällikkö Anne-Maria Parkkinen.

Ekokompassi-sertifikaatti

Ekokompassi on Suomen luonnonsuojeluliiton omistama, toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka rakennetaan asiantuntijan avulla organisaation omiin tarpeisiin. Ekokompassi on työkalu, joka on luotu osaksi organisaatioiden ympäristöjärjestelmää, ja se auttaa tunnistamaan, seuraamaan ja pienentämään organisaation toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Seuranta ja kehitystyö ovat jatkuvia ja ympäristöjärjestelmän tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä noudatetaan kymmentä erilaista kriteeriä ja se pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin. Se on kolmannen osapuolen auditoima, ja myönnetty sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, minkä jälkeen ympäristöjärjestelmä rakennetaan jälleen seuraavalle kolmen vuoden kaudelle ja auditoidaan uudelleen.